Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia


V elektronickom obchodnom dome kreativnysvet.eu (ďalej len „obchod“) plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím.

Čo sú osobné údaje

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa  určitého alebo určeného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určitý, pokiaľ sa môže subjekt údajov priamo či nepriamo identifikovať hlavne na základe čísla, kódu jedného či viacej prvkov, špecifických pre fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje spadajú hlavne kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť údaje o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferencie fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov vychádza z európskej legislatívy, konkrétne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len („Nariadenie“). Popri Nariadení bude aj naďalej platná slovenská legislatíva týkajúca sa špecifických otázok ochrany osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách), neupravených Nariadením. Ďalej len („GDPR“). Spoločnosť KREATÍVNY SVET s.r.o., sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo sústava operácií, s ktorými správca alebo spracovateľ systematicky pracuje s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, hlavne zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupňovanie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, predávanie, šírenie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinácia, blokovania a likvidácia.

Komu poskytujete svoj súhlas

Kreatívny svet s.r.o. so sídlom Borovianska 19, 96001 Zvolen, IČO: 36 717 452, DIČ: 2022303877
IČ DPH: SK2022303877 prevádzkuje webovú stránku www.kreativnysvt.sk  a spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Pokiaľ sa chcete na mňa obrátiť, napíšte prosím,  na e-mail: info@kreativnysvet.sk

Cookies

Pri prechádzaní našimi webovými stránkami zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, aby sme vám mohli ponúknuť ešte lepšie služby. Naše webové stránky je možné prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.

 

Aké osobné údaje spracovávame

 1. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii za účelom vytvorenia registrácie, zasielanie zabudnutého hesla a sprístupnenie obsahu webu v rozsahu.
 2. Email
 3. Informácie dobrovoľne vložené do vášho profilu (meno, emailová adresa)
 4. Vašu registráciu môžeme upraviť alebo požiadať o jej zrušenie
 5. Tieto údaje spracúvame po dobu prevádzkovania stránok www.kreativnysvet.sk
 6. Osobné údaje zákazníkov spracovávame za účelom naplnenia kúpnej zmluvy a náležitosti z nej plynúcej v rozsahu:
 7. Meno a priezvisko, adresa, číslo telefónu, email, účtovné a platobné údaje (IČO a DIČ)
 8. Tieto údaje spracúvame po dobu kúpnej zmluvy a povinnosti danej zákonom
 9. Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber emailov, materiálov, know – how, návodov, zliav, pozvánok z oblasti kurzov kreativity, za účelom ich zasielania v rozsahu:
 10. Meno, email
 11. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe.
 12. Tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov
 13. Osobné údaje odoslané v komentároch za účelom zobrazenia vášho komentáru a kontroly spamu v rozsahu:
 14. Email, meno
 15. Tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov
 16. Automatizované zbieranie údajov
 17. V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na stránkach, využívanie našich služieb. Tieto údaje využívajú vašu IP adresu, chovanie na stránke www.kreativnysvet.sk a ich využitie.
 18. Tieto informácie využívame prostredníctvom trackovacích technológií, pretože vám chceme ponúknuť čo najlepšie služby.
 19. Tieto údaje spracúvame po dobu 1 roku.

 

II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník uvádzate pri vašej registrácii v obchode nasledujúce údaje.

1. Ak ste fyzická osoba: Meno a priezvisko Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo). Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

2. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme: Obchodné meno Meno a priezvisko kontaktnej osoby Úplnú poštovú adresu Kontaktné informácie* (telefónne číslo, emailovú adresu, faxové číslo) IČO, DIČ, IČ DPH (len ak ste platca DPH). Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

3. Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe v kreativnysvet.sk znovu, sú uložené v našej databáze chránenej pred zneužitím.


III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

1. Obchod ponúka celý rad spôsobov platby, spôsobov úhrady za Váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Príkladom môže byť platba pomocou kreditných kariet, platba prevodom elektronickou cestou z účtu v niektorých bankách a podobne. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb, neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.


IV. Poskytovaniu vašich osobných údajov iným spoločnostiam.


1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú dnes poskytované žiadnym subjektom mimo spoločnosti KREATÍVNY SVET s.r.o., prevádzkovateľa obchodu, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne, to však vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.

3. Prevádzkovateľ obchodu poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

4.S vašimi údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou.  Pre spracovanie údajov využívame automatizované i neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených  výhradne  v Európskej únii.

Ceníme si vašu dôveru a preto vás chceme informovať, že vaše osobné údaje pre účely webovej stránky budeme i naďalej, t.j. aj po nadobudnutí účinnosti Nariadenia, a teda po 25.5.2018, spracovávať na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu našej spoločnosti. Základom tohto oprávneného záujmu je snaha o poskytovanie ponuky služieb a informácii o zdravom životnom štýle našim zákazníkom v čo najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s vami.

V. Práva zákazníka v súvislosti s GDPR

1. Právo na prístup k informáciam - máte právo nás vyzvať a my vám doložíme do 14 dní aké vaše osobné údaje spracovávamw a prečo.

2. Právo na zmenu a doplnenie osobných údajov - pokiaľ došlo  k zmene vašich osobných údajov, prihlásením sa na svoj osobný účet zadaním mena a hesla, ich môžete kedykoľvek zmeniť.

3. Právo na omedzenie spracovania osobných údajov - obmedziť možete rozsah, alebo účel spracovania osobných údajov (napr.: odhlásenie odosielania newslater-u).

4. Právo na výmaz - máte právo o vymazanie vašich osobných údajov. Toto právo si môžete uplatniť zaslaním mailu na adresu: info@kreativnysvet.sk. Výmazanie vašich údajov prebehne do 30dní od doručenia žiadosti.

VI. Záverečné ustanovenia
 

1. Spoločnosť KREATÍVNY SVET s.r.o. ako prevádzkovateľ obchodu si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím.

2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

3. Používaním obchodu, resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadne zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.

Pokračovaním využívanie stánok vyjadrujete svoj slobodný súhlas, jednoznačný prejav vôle o tom, ste porozumel/ a so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste bol/a o týchto zásadách poriadne poučený/á.

Zásady ochrany osobných údajov  sú vydané v elektronickej podobe a sú prístupné na webovej stránke.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť  Nariadením dňa 25.5. 2018.

Na záver nám dovoľte poďakovať sa vám za vašu doterajšiu priazeň a spoluprácu a pevne verím, že budete tieto informácie o nových pravidlách ochrany osobných údajov považovať za prínosné a že vám pomôžu sa lepšie orientovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho e-mail: info@kreativnysvet.sk, alebo adrese: Kreatívny svet s.r.o., Borovianska 19, 96001 ZvolenKREATÍVNY SVET s.r.o

01.01.2007
aktualizované: 25.5.2018

Kategórie e-shopu

Kontakty

 

Kreatívny svet s.r.o
97401 Banská Bystrica

Objednávky a reklamacie:
objednavky@kreativnysvet.eu


Telefón:
+421 903 905 900

Produkt bol pridaný do vášho košíka.

Navrch stránky
Cena bez DPH
Cena s DPH